Конкурс за упис у Средњу стручну војну школу


 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Р А С П И С У Ј Е
К О Н К У Р С
за пријем кандидата из грађанства за ученике Средње стручне војне школе"1300 каплара"

 
У школској 2021/2022. години извршиће се пријем 60 кандидата оба пола из грађанства (у даљем тексту: кандидати) за ученике првог разреда Средње стручне војне школе – "1300 каплара" (у даљем тексту Средња стручна војна школа) на следећим смеровима: Телекомуникације и информатика, Јединице за електронска дејства, Ваздухопловно-технички смер, Артиљеријско-ракетне јединице за противваздухопловна дејства и Ваздушно осматрање и јављање).
 
УСЛОВИ КОНКУРСА
Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.

ОПШТИ УСЛОВИ

  • да су држављани Републике Србије;

  • да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;

  • да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

  • да су рођени 2005. године или касније;

  • да су завршили V, VI и VII разред и прво полугодиште VIII разреда, односно VIII разред основне школе и при томе постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања;

  • да у свим разредима школовања из владања имају најмање оцену 4 (врло добар).

Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса, подлежу провери физичке способности, провери знања из математике и физике, психолошкој процени, медицинско-здравственој процени и безбедносној провери.
 
ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
Школовање у Средњој стручној војној школи траје четири године. Ученици се школују по плану и програму војно-стручног смера Телекомуникације и информатика, Јединице за електронска дејства, Ваздухопловно-технички смер, Артиљеријско-ракетне јединице за противваздухопловна дејства и Ваздушно осматрање и јављање.
Након завршеног школовања у Средњој стручној војној школи ученици се примају у Војску Србије у својству професионалног подофицира, у чину водника.
За време школовања ученици Средње стручне војне школе имају статус војног лица, у складу са Законом о Војсци Србије.
За време школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана у интернату, уџбеници, школски прибор, одећа и обућа, здравствена заштита и новчана примања у складу са прописом којим су уређени услови, начин остваривања и висина новчаних примања у Министарству одбране Републике Србије, а трошкове школовања сноси Министарство одбране Републике Србије.
Међусобна права и обавезе лица примљених на школовање и Министарства одбране Републике Србије регулишу се уговором. У случају прекида школовања због неиспуњења обавеза дефинисаних уговором, лице на школовању и његов законски застуник у обавези су да надокнаде трошкове школовања.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
Кандидати подносе пријаву територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места пребивалишта.
Кандидати су у обавези да у пријави наведу прве три жеље у вези са избором понуђених смерова. Средња стручна војна школа задржава право да одустане од школовања оних смерова за које се није пријавио довољан број кандидата.
Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, конкурсну документацију подносе територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта. Образац пријаве се добија у територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране приликом конкурисања.
   Кандидат уз пријаву прилаже:

  • уверењe о држављанству Републике Србије;

  • извод из матичне књиге рођених;

  • потврду надлежног органа да се против кандидата не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да му није изрицана заводска мера;

  • оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда основне школе за кандидате који су завршили основну школу, а за кандидате ученике VIII разреда оверене фотокопије сведочанстава V, VI и VII разреда основне школе и уверење - потврду основне школе о оценама на крају првог полугодишта VIII разреда.

Фотокопије  докумената  тражених  по  конкурсу  кандидати  оверавају у општини, суду или код јавног бележника.
Кандидати долазе на све предвиђене провере у оквиру селекције у пратњи родитеља-старатеља и том приликом су дужни да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом.
Све путне трошкове превоза од места становања до места селекције, односно провера сносе кандидати који конкуришу за упис у Средњу стручну војну школу.
Селекција кандидата из грађанства за ученике Средње стручне војне школе реализује се у три дела.
У првом делу, у трајању од једног дана, кандидати подлежу провери физичке способности, провери знања из математике и физике, која се реализује у Интернату Средње стручне војне школе (ул. Хумска бр. 22, Београд). Приликом доласка на провере знања и способности кандидат доноси потребан школски прибор и спортску опрему.
Приликом доласка на проверу физичких способности, кандидат са собом обавезно носи потврду од изабраног лекара (не старију од 10 дана) да може приступити провери физичких способности.
Уколико кандидат не приступи провери физичких способности, не упућује се на следећи облик селекције.
На основу резултата првог дела селекције формира се прелиминарна листа кандидата који су стекли услов за наставак процеса селекције и објављује на сајту Средње стручне војне школе. Кандидат који сматра да су његова права повређена, може поднети приговор Средњој стручној војној школи, у року од три дана од дана објављивања ове ранг листе.
 
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ  РЕДОСЛЕДА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА:
- успех из основне школе, максималан број бодова је 40;            
- провера знања из математике, максималан број бодова је 20;
- провера знања из физике, максималан број бодова је 20 и
- провера физичких  способности, максималан број бодова је 20.
Кандидати ће бити рангирани на основу укупно оствареног броја бодова, а у случају истог броја бодова предност ће имати кандидат чији је родитељ погинули или рањени припадник Војске Србије, а затим кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике, затим из физике и на крају са физичке провере.
У другом делу кандидати подлежу психолошкој процени у надлежној војној здравственој установи. Приликом доласка на процену кандидат је у обавези да понесе попуњен образац Извода из здравственог картона. Да би задовољио критеријум на психолошкој процени, мора припадати 1., 2. или  3. категорији кандидата (односно кандидати из 4. и 5 категорије не задовољавају критеријум).
У трећем делу кандидати подлежу медицинско-здравственој процени у надлежној војној здравственој установи.
Позивање кандидата, у свим фазама селекције вршиће територијални органи Регионалних центара Министарства одбране.
Током процеса селекције врши се и безбедносна провера кандидата.
Психолошка процена, медицинско-здравствена процена и безбедносна провера не бодују се већ су елиминационог карактера.
Конкурс је отворен од 15. фебруара до 31.марта 2021. године.
Листа кандидата биће објављена на сајту Средње стручне војне школе „1300 Каплара“, а обавештење ће бити прослеђено Регионалним центрима Министарства одбране 17. јуна 2021. године. Кандидат има право на примедбе које подноси Средњој стручној војној школи, у року од 15 дана од дана објављивања Листе изабраних кандидата на сајту. Примедбе кандидатa разматра и решава Управa за кадрове Министарства одбране.
Детаљније информације у вези са начином селекције, кротеријумима за проверу физичких способности, тестовима знања из прошлих година, као и информације о школовању у Средњој стручној војној школи могу се видети на сајту  
www.vojnaskola.mod.gov.rs .
Такође, информације се могу добити путем мејла 
ssvs@mod.gov.rs, или у Средњој стручној војној школи, ул. Хумска 22, Београд (радним даном од 08:00 до 14:00 часова).

Верзија за штампу

 

A+ A-

Последње вести

Важнији линкови